Blog

Bogudgivelse

Posted on 26. oktober 2015

D. 29-10- 2015 udkommer bogen “Pædagogisk ledelse er faglig ledelse – fordi læring er i centrum”. Mai-Britt Herløv Petersen og Susanne Ploug Sørensen er forfattere og i bogen forfølger vi to principper for pædagogisk ledelse. det ene er princippet om læring i centrum, hvilket gør pædagogisk ledelse til faglig ledelse. Det andet er princippet om pædagogisk ledelse gennem distribution. Distribution af ledelse sker som en to-vejs-kommunikation mellem en leder og fx en afdelingsleder, når lederen

Menneske- og børnesyn i skolens værdier

Posted on 3. februar 2014

Dette kapitel handler om, hvordan skolelederen kan arbejde med at afklare menneske- og børnesynet i skolens værdier. Der gives en teoretisk og praktisk beskrivelse af, hvordan forskellige menneske- og børnesyn kommer til udtryk i skolens pædagogiske arbejde. Desuden gives der redskaber til, hvordan man kan arbejde med den sokratiske dialogform, når der skal arbejdes refleksivt om fx det gode skoleliv i en lærer- eller ledergruppe.   På niveau 1 beskrives, hvad der forstås ved et

Af Susanne Ploug Sørensen Artiklen falder i to dele. Første del handler om børneinterview som metode til dokumentation og evaluering af arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser i SFO, og anden del handler om et konkret interview om samarbejdet mellem skolenes fritids- og undervisningsdel – set i et børneperspektiv. Interviewet er et praktisk eksempel på metoden, som beskrevet i første del. Interviewmetoden behandles på baggrund af erfaringer med børneinterviews til brug for læreplansarbejdet på daginstitutionsområdet og

Baggrund for ledernetværkstanken   Der er de sidste 10 år sket en markant ændring i tænkning om ledelse, som bl.a. har betydet, at ledere uddanner sig som aldrig før, og at de indgår i netværk med hinanden. Denne artikel handler om erfaringer med ledernetværk fra mit konsulentarbejde, og om hvad der skiller gode netværk, der fremmer lederudvikling fra dårlige netværk, der hurtigt opløser sig selv. Netværk er de sidste par år blevet en ny måde

Ledelse af kompetenceløft

Posted on 3. februar 2014

Indledning Moderne medarbejdere er individualister og ledere kan ikke længere betragte dem som en skare. De er forskellige, og de skal behandles forskelligt, og de skal ledes differentieret. Lederen må knytte kontakt med hver enkelt og se den enkeltes særlige ressourcer til brug for løsning af de organisatoriske opgaver og ikke mindst til brug for udvikling af nye opgaver.   Sådan lyder svaret, når vi spørger ledere til kortuddannede medarbejdere hvad de gør for at

Denne artikel beskæftiger sig med engagementet i arbejdet i en psykologisk forståelsesramme. Artiklen er funderet i undertegnedes Ph.d-afhandling ”Når ansættelse bliver til engagement”, hvor titlen spiller på dobbeltheden i engagementet. Medarbejderen kan nemlig godt være ansat uden at være engageret. Man kan så at sige have tab engagementet, og det er artiklens problemfelt. Engagementet er forudsætningen for væksten, hvor vækst er løsning af stadig mere komplekse problemstillinger. Ingen leder kan i dag løse komplekse problemer

Artikel til Folkeskolen

Posted on 3. februar 2014

Lærerarbejde er dobbelt relationsarbejde

– en udfordring til den nye læreruddannelse

  Lektor, cand.psyk. Ph.d. Susanne Ploug Sørensen, Blaagaard Seminarium, CVU Storkøbenhavn Lektor, videnscenterkonsulent, cand.pæd. Mai-Britt Herløv Petersen, National Videnscenter i Ledelse, CVU Storkøbenhavn. Forskningsprojekt om “”Selvstyrende team og arbejdsmiljøet i folkeskolen” støttet af LB-Fonden til Almenvelgørende Formål En revision af læreruddannelsen er under opsejling, og landets undervisningsminister mener ikke den pædagogiske forskning bliver nyttiggjort. I denne kronik vil vi forsøge at nyttiggøre vores

Af cand.pæd.psyk., ph.d. Susanne Ploug Sørensen og cand.pæd., MPA Mai-Britt Herløv Petersen, Videncenter for ledelse og læring, CVU Storkøbenhavn I 2005 foretog vi første fase af en undersøgelse på to nybyggede folkeskoler i det københavnske område. Formålet var at undersøge, hvordan lærerarbejde organiseret i selvstyrende team påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Begge skoler har fra begyndelsen været organiseret med selvstyrende lærerteam. Undersøgelsens metode bestod dels af en række fokusgruppeinterviews af ledelses- og lærerteam og dels af

Ssh! ”Hør græsset gro”

Posted on 3. februar 2014

Statsministeren gør det, undervisningsministeren gør det, alle gør det. De sætter folkeskolen på dagsordenen, og den skal blive til en Ny Nordisk Skole inspireret af Ny Nordisk Mad eller NOMA. Men hvad er pointen i  NOMA’s verdenssucces? Et af svarene er, at NOMA udnytter de råvarer, vi har, og den ide kan transformeres til folkeskolen. Statsministeren peger på, at lærerne er folkeskolens hjerte, og som mangeårig konsulent i folkeskolen er jeg enig i, at lærerens

Ph. D. Afhandling

Posted on 12. februar 2013

RESUME

Afhandlingen om engagementet tager udgangspunkt i problemet med hyppige jobskift. Det er et voksende og kostbart problem for organisationerne, som søger efter måder at fastholde medarbejderens ansættelse på. Forskning viser, at engagementet er en medierende variabel i relation til jobskift, og at engagementet er forudsætningen for den organisatoriske udvikling. Dermed kommer engagementet i fokus i i et jobskiftperspektiv såvel som i et udviklingsperspektiv.

I afhandlingen søges der indsamlet viden om engagementet